NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

 1. Szervező

A nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) egyedüli szervezője a Pharma Cloud Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-305462, székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.) (a továbbiakban: Szervező).

 1. Játék időtartama

A Játék 2023. 10. 06. 09:00 órától 2023. 10. 08. 10:59 óráig tart.

 1. Játék menete

A Játékban egyrészről azok a természetes személyek vesznek részt, akik a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége által 2023. október 6. és 8. között a Hotel Eger & Park-ban megrendezésre kerülő, Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán (a továbbiakban. Kongresszus) a Szervező saját standján található biankó névjegykártyát saját adataikkal kitöltik, majd azt a kihelyezett gyűjtőedénybe dobják.

A fentiek mellett a Játékban részt vesznek továbbá azok a személyek is, akik a Szervező által feltett valamennyi kvízkérdésre válaszolnak.

A Játékosnak a Játékban való részvételhez nem kell mást tennie, mint – választása szerint – a Szervező által kihelyezett biankó névjegykártyák egyikén hiánytalanul megadni nevét, e-mail címét, telefonszámát, patikája nevét és annak a településnek a nevét, ahol a patika működik, vagy a Szervező által összeállított kvízt helyesen kitölteni és ezzel egyidejűleg megadni személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, patika neve, település neve, ahol a patika működik), valamint a válaszait és adatait tartalmazó űrlapot átadni a Szervező helyszínen lévő munkatársainak.

A Főnyeremény sorsolásának időpontja: 2023. október 9. 15:00 óra

A Főnyeremény sorsolásának helyszíne: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.

A Szervező a nyertesként kisorsolt Játékossal a sorsolást követő 3 munkanapon belül e-mail üzenetben felveszi fel a kapcsolatot. Amennyiben a Nyertes a fenti megkeresésre nem reagál 10 munkanapon belül, úgy nyereményétől elesik.

Szervező vállalja, hogy a Főnyereményt az alábbiak szerint biztosítja:

 • ha olyan Játékost sorsol ki nyertesként, akihez kapcsolódó gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás már szerződött partnere a Szervezőnek, úgy 2023. november 1. napjától kezdődően;
 • ha olyan Játékost sorsol ki nyertesként, akihez kapcsolódó gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás még nem szerződött partnere a Szervezőnek, úgy a szerződéskötést követően, a szolgáltatásnyújtáshoz szükséges eszközöknek a Szervező munkatársai által a gyógyszertárban történő telepítésével egyidejűleg.
 1. Ajándékok és nyeremények

Szervező a Játékban biankó névjegykártya kitöltésével és leadásával résztvevő valamennyi személy részére ajándékba ad 1 db felhő alakú stresszlabdát. Szervező a Játékban a kvíz kitöltésével résztvevő valamennyi személy részére ajándékba ad 1 db felhő alakú stresszlabdát, míg abban az esetben, ha a Játékos a Szervező által feltett 10 kérdés mindegyikére helyesen válaszol, úgy egy emblémázott fa telefontartót kap ajándékba (a továbbiakban: Ajándékok).

Az Ajándékok kapcsán a Szervező rögzíti, hogy azok általa vásárolt termékek, amelyek vonatkozásában a felelősség nem Szervezőt, hanem értékesítőt terheli a vonatkozó szerződések alapján. A fentiek alapján az Ajándékokkal kapcsolatban Szervező a felelősségét kizárja.

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy az Ajándékok nem válthatók át készpénzre, más személyre nem ruházhatók át, azok átvételére/megszerzésére kizárólag a Játékban – jelen szabályzat rendelkezései szerint – résztvevő személyek jogosultak.

Szervező ezen felül a Játék időtartamának lejártával 1 db nyertest sorsol ki, aki az alábbi nyereményre (a továbbiakban: Főnyeremény) válik jogosulttá:

 • amennyiben az a gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás, melynek a nyertesként kisorsolt játékos tulajdonosa vagy munkavállalója a Szervező szerződött partnere, úgy a Szervező a nyertes által a jelentkezéskor megadott gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás részére egyszeri, 3 egymást követő hónapon keresztül járó, 20%-os mértékű kedvezményt biztosít a szolgáltatási szerződés alapján igénybe vett alapszolgáltatásért fizetendő havidíj vonatkozásában;
 • amennyiben az a gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás, melynek a nyertesként kisorsolt játékos tulajdonosa vagy munkavállalója még nem áll szerződéses kapcsolatban a Szervezővel, úgy a Szervező a nyertes által a jelentkezéskor megadott gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás részére a daxa™ program igénybevételére irányuló szerződés megkötése esetén 2 db érintőképernyős monitort biztosít.

Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Főnyeremény készpénzre nem váltható át, továbbá annak igénybevételére/megszerzésére kizárólag a nyertesként kisorsolt játékos által megadott, gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás jogosult.

 1. Részvételi feltételek

A Játékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes.

A Játékban csak azok a nagykorú, állandó magyarországi lakóhellyel rendelkező személyek vehetnek részt, akik a Gyógyszerészek XXXIII. Országos Kongresszusán való részvételre jogosító érvényes regisztrációval rendelkeznek és tagként vagy munkavállalóként gyógyszertárat üzemeltető vállalkozás működtetését végzik.

A Szervező felhívja a figyelmet arra, hogy a Játékra egy adott részvételi módon minden Játékos típusonként csak egy érvényes pályázattal jelentkezhet és vehet részt a sorsoláson. Vagyis amennyiben a Játékos a Szervező standján található biankó névjegykártyák közül többet is kitölt és bedob a kihelyezett gyűjtőládába vagy a kvízkérdéseket tartalmazó űrlapot többször is kitölti és leadja a Szervező munkatársainak, úgy a Szervező a sorsolást megelőzően jogosult minden második és azt követő névjegykártyát, illetve űrlapot érvényteleníteni és kizárni a sorsolásból.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező munkavállalói, valamint a Szervezővel munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezek közeli hozzátartozói (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér.)

Érvénytelennek minősül azon Játékos pályázata, akinek a Játékban való részvételhez szükséges adatai nem vagy hiányosan kerülnek megadásra, továbbá aki a Játék során nyilvánvalóan valótlan adatokat szolgáltat. Érvénytelennek minősülnek azon pályázatok is, amelyek esetében utóbb válik bizonyossá, hogy valótlan adatokat adtak meg, vagy a Játékos jogosulatlanul vett részt a Játékban. Az érvénytelen pályázatok a Szervező által kiszűrésre kerülnek, míg akkor, ha a jogosulatlan részvételt a Szervező utólag észleli, úgy az érintett Játékos pályázatát jogosult utólagosan érvényteleníteni.

 1. Személyes adatok kezelése

A Játékban való részvételhez a Játékos az alábbi személyes adatának megadása szükséges: név, e-mail cím, telefonszám, patika neve, település neve, ahol a patika működik.

Szervező kijelenti, hogy a Játékos adatait a Játék lebonyolítása céljából kizárólag ő gyűjti és kezeli, így adatkezelőnek a Szervezőt kell tekinteni.

A Játékos a Játékban való részvétellel elfogadja a jelen Szabályzatot, továbbá hozzájárul személyes adatainak a Játék lebonyolítása céljából történő kezeléséhez. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben a Játékban nyertesként sorsolja ki a Szervező, úgy őt a Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa, illetve adatait ennek érdekében a Szervező kezelje.

A Játékos által megadott adatok a Játék lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra, ide nem értve azt az esetet, ha a Játékos a Játékban való részvétellel egyidejűleg kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező személyes adatait marketingcélból is kezelje. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás a jelen fejezet utolsó bekezdésében olvasható.

Szervező azon Játékosok adatait, akik nem nyernek, a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Játék lezárultáig kezeli. A Főnyeremény nyerteseként kisorsolt Játékos kapcsolatfelvételi adatait a Szervező a Főnyeremény biztosításáig/átadásáig kezeli.

Játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy abban az esetben, ha adatai kezeléséhez adott hozzájárulását a Játék lezárultát megelőzően vonja vissza, úgy a Játékból kizárásra kerül és a Főnyeremény átvételétől elesik, hiszen adatok hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Nyertes értesítése, és a Főnyeremény átadása.

Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

Ha a Játékos kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező részére a jövőben hírleveleket küldjön, továbbá őt a Szervező az általa nyújtott szolgáltatások bemutatása, valamint a szolgáltatásnyújtásra vonatkozó ajánlat adása érdekében megkeresse, úgy az érintett adatait a Szervező ebből a célból is kezeli. A Játékos adatainak kezelése ebben az esetben a hozzájárulás visszavonásáig tart. Játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak marketing célú kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre küldött nyilatkozatával. Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy adatainak kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.

 1. Adatvédelem

Játék során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem továbbítja. Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az ágazati jogszabályokban szereplő adatvédelmi előírásoknak. Szervező a Játék során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen Szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Játék lebonyolítása érdekében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu.

Játékos a Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokról hozzáférési joga alapján másolatot kérjen. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását is.

Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, illetve nem tájékoztatja a Játékost 3 hónapon belül a panaszával kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, úgy jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.) fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye szerint illetékes bíróság (Fővárosi Törvényszék, cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy a Játékos saját lakóhelye, illetve szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti. Az illetékes bíróságok és azok elérhetőségei az alábbi linken találhatók meg: https://birosag.hu/birosag-kereso.

Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.pharmacloud.hu/adatkezelesi-tajekoztato-gyok-eger-2023/.

 1. Egyéb rendelkezések

Jelen hivatalos Szabályzat a https://www.pharmacloud.hu/jatekszabalyzat-gyok-eger-2023-okt/ oldalon érhető el.

A Játék vonatkozásában Szervező fenntartja magának a változtatás jogát. A Szervező a Játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

 

Budapest, 2023. október 6.