VÁLLALATI FACEBOOK CSOPORT HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYAI

(„Szabályzat”)

1.FACEBOOK SZABÁLYZAT CÉLJA 

1.1 Pharma Cloud Kft. (továbbiakban: „PhC”) a Facebook közösségi oldalon zárt csoportot üzemeltet nem hivatalos kommunikációs csatornaként, azzal a céllal, hogy támogassa a tagok felé történő kapcsolattartást.

1.2 A Facebook csoport működésének célja, hogy PhC informatív jelleggel megoszthassa a tagokkal saját szolgáltatásaival kapcsolatos híreket, fejlesztéseket és üzeneteket, valamint, hogy a csoport tagjainak lehetőségük legyen a praktikus információk, képek, videók egymás közötti megosztására.

1.3 PhC a vállalati Facebook csoportot nem tekinti hivatalos kommunikációs csatornának, a hivatalos kommunikáció nem ezen a fórumon zajlik, ezért bármely tagnak a Facebook csoport felületén történő bármilyen kommunikációja – akár saját, akár mások nevében kommunikál – nem tekinthető hivatalos kommunikációnak, közlésnek vagy nyilatkozatnak PhC felé. Hasonlóképpen bármely tag bármely másik tag felé Facebook csoport felületén történő kommunikációja, közlése vagy nyilatkozata nem minősül hivatalos kommunikációnak PhC részéről. Bármely tag által a Facebook csoport felületén megosztott tartalom csak tájékoztató jellegű , és a PhC hivatalos kommunikációs csatornáin megosztott anyagok, információk értelmezésének megkönnyítésére szolgál. A PhC vállalati Facebook csoportjának hivatalos neve Pharma Cloud – patikai szoftverek és üzleti megoldások. A csoport elérhetősége: https://www.facebook.com/groups/470315941751099 

1.4 Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a Facebook csoport tagjai számára hasonló elnevezésű, hasonló célt szolgáló csoport létrehozása (akár a Facebookon, akár egyéb közösségi média felületen) szigorúan tilos.

1.5 A tagok kötelesek a csoport használata során a jelen szabályzatban előírtak mellett a Facebook általános felhasználó feltételeit és magatartási szabályait betartani.

1.6 A csoportba jelentkező tagok a jelentkezéssel tudomásul veszik, hogy Facebook profiljukban szereplő személyes adataikat (de legalább teljes nevüket), valamint a csoportba történő jelentkezés során általuk megadott adatokat (munkahely (patika) neve, munkahely településének neve) a PhC a csoport működtetése, a tagokkal való kommunikáció és a tagok tagsági jogosultságának ellenőrzésére okán, saját jogos érdeke alapján kezelje. Amennyiben az érintett a jelentkezés során megadja a munkahelye által használt patikai szoftver nevét is, úgy hozzájárul ahhoz, hogy a PhC ezt az adatot kezelje. A PhC által a csoport működtetésével összefüggésben végzett adatkezelésekre vonatkozó tájékoztatója a jelen szabályzat 1. sz. mellékletét képezi, melynek áttanulmányozására a tagok a csoportba való belépés előtt kötelezettséget vállalnak.

1.7 Felhívjuk a figyelmet, hogy minden tag teljeskörűen és kizárólagosan felel az általa a csoportban megosztott kommentekért, tartalmakért.

1.8 Felhívjuk továbbá a figyelmet, hogy a vállalati Facebook csoportba való jelentkezés, annak használata nem kötelező, a PhC semelyik ügyfelét, partnerét nem érheti hátrány azért, mert nem csatlakozik a Facebook csoporthoz.

 2. SZABÁLYZAT HATÁLYA 

2.1 A jelen Szabályzat kiterjed a csoport valamennyi tagjára és a csoportba jelentkezőkre.

2.2 A jelen Szabályzat 2022. november 16. napján lép hatályba és határozatlan időre szól.

3. SZABÁLYZAT TARTALMA 

3.1 Jelen szabályzat tartalmazza a PhC zárt Facebook csoportjának működési alapelveit, magatartási szabályait.

4. CSOPORT LÁTHATÓSÁGA

4.1 A csoport megtalálható a Facebook keresőfelületén a csoport nevének beírásával.

4.2 A zárt csoportban megjelenő tartalmakat kizárólag a csoport tagjai látják. Az itt megjelenő bejegyzések a csoporttagok hírfolyamában ugyanúgy megjelennek, mint más külsős hírek, de az csak a Zárt csoport tagjai számára láthatóak.

5. TAGOK, CSATLAKOZÁS A CSOPORTHOZ 

5.1 A csoport tagjai közé patikák dolgozói, patikák képviselői kérhetik felvételüket. A csoporthoz csak olyan Facebook profillal lehet csatlakozni, amely profilban szereplő adatok alapján a PhC egyértelműen be tudja azonosítani azt, hogy a felvétel engedélyezését kérelmező személy jogosult-e a csoportba tagként belépni. A csoporthoz a tagok kizárólag saját nevük megismerését lehetővé tevő Facebook profillal jogosultak csatlakozni. Más esetben a jelentkezők csatlakozási kérelmét a PhC jogosult- indokolás nélkül – elutasítani.

5.2 A csatlakozási kérelemben a jelentkezőnek meg kell adnia a munkahelyének (patika) nevét, munkahely településének neve, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy a jelen szabályzatot megismerte és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelentkező a csatlakozás során tájékoztathatja a PhC-t arról, hogy milyen patikai szoftvert használ; ezen információ megadása önkéntes, az adatszolgáltatás elmaradása semmilyen módon nem befolyásolja a felvételi kérelem elbírálását.

6. ADMINISZTRÁTOROK

6.1 Az adminisztrátorok jogosultak kezelni a csoportba érkező tagfelvételi kérelmeket, továbbá bejegyzéseket közzétételére vagy törlésére is jogosultak. 

6.2 Adminisztrátori tevékenységet munkanapokon reggel 9:00-tőI délután 17:00-ig folytatnak az adminisztrátorok, így kizárólag ezen időintervallumon belül történik a benyújtott tagfelvételi kérelmek elbírálása is.

7. TARTALMAK

7.1 A Zárt csoportban megjelenő tartalmakat a csoport minden tagja látja, de tartalmat közzétenni csak a csoport adminisztrátorai jogosultak. 

7.2 A csoportban közzétett tartalmak nem sokszorosíthatók, azok a csoporton kívül semmilyen módon nem tehetők közzé és nem is közölhetők harmadik személyekkel. Az a csoporttag, aki a fenti előírások megsértésével a PhC-nek kárt okoz, az okozott kárt köteles maradéktalanul megtéríteni. Ha a kötelezettszegés eredményeként bekövetkező kár mértékét nem lehet megállapítani, vagy az a PhC jóhírnevének sérelmét eredményezi, úgy az érintett csoporttag köteles káreseményenként 3.000.000,- Ft összegű átalány-kártérítést fizetni. 

7.3 A PhC az általa készített, különféle tartalmak Facebook csoportban való közzétételével ezen szellemi alkotásnak minősülő tartalmak tulajdonjogát, illetve az azokhoz fűződő szerzői jogokat semmilyen körülmények között nem ruházza át a csoport tagjaira. A PhC a csoport tagjai számára a közzétett tartalmakra vonatkozóan egy nem kizárólagos, át nem ruházható felhasználási jogot engedélyez. Felhasználási joguk alapján a csoport tagjai a tartalmakat időbeli korlátozás nélkül, de csak Magyarország területén használhatják fel, kizárólag saját célra. 

7.4 A csoport tagjai kommentelhetnek a közzétett tartalmak alá, továbbá a reakciójeleket is használhatják.

8. KILÉPÉS A CSOPORTBÓL 

8.1 A csoport tagjai bármikor szabadon kiléphetnek a csoportból.

9. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 9.1 Jelen Szabályzat a PhC által működtetett zárt Facebook csoport használatának feltételeit teljeskörűen tartalmazza, és az azonos tárgyban korábban esetlegesen a PhC által írásban vagy szóban kihirdetett valamennyi szabályzatot teljes egészében hatályon kívül helyezi, illetve felváltja.

9.2 Jelen szabályzatban nem tárgyalt kérdésekre a magyar jog, különösen a Ptk. rendelkezései az irányadók.

 1. sz. melléklet

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A „Pharma Cloud – patikai szoftverek és üzleti megoldások” Facebook csoport használatához

Tisztelt Érintett!

Figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Általános Adatvédelmi Rendeletének (GDPR) 13-14. cikkeiben foglaltakra, az alábbiakban szeretnénk tájékoztatni a Pharma Cloud – patikai szoftverek és üzleti megoldások Facebook csoport (továbbiakban: „Csoport”) használatával kapcsolatos adatkezelésről.

 1. Az adatkezelő személye: Pharma Cloud Kft. [1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.; e-mail: info@pharmacloud.hu; cégjegyzékszám: 01-09-305462; adószám: 26165848-2-43 (továbbiakban: PhC vagy adatkezelő)]
 1. Az adatkezelő az érintett személyes adatait a jelen tájékoztatóban meghatározott célból és az e cél megvalósulásához szükséges mértékben kezeli. Az adatkezelés kapcsán az érintett személyes adatait az adatkezelő erre jogosult munkatársai ismerhetik meg. Azon munkatársak jogosultak a személyes adatokhoz hozzáférni, akiknek munkakörükből fakadóan a konkrét személyes adatokkal valamely feladatuk van. Az adatkezelő nem hoz automatizált adatkezelésen alapuló döntést, illetve nem végez profilalkotást.
 1. Az adatkezelésre az alábbi fontos információk vonatkoznak:
Érintettek A PhC zárt Facebook csoportjába jelentkező, és a Csoportban tagként szereplő Facebook felhasználók.
Adatkezelés célja
 • Az érintettek Csoportba való jelentkezésének elbírálása, a Csoport-tagsághoz való jogosultságuk ellenőrzése.
 • A Csoport-tagokkal való kommunikáció, a Csoport fenntartásával, működtetésével összefüggő statisztikák vezetése.
Kezelt adatok köre Érintettek vezeték- és keresztneve, Facebook user app ID-ja, munkahelye (patika), munkahely teleülésének neve, munkahely által használt patikai szoftver neve (amennyiben ezt az adatot az érintett a csoportba való jelentkezés során önként megadja), érintettek Facebook profiljában nyilvánosságra hozott valamennyi személyes adat, érinettek által a Csoportban megosztott további személyes adatok.
Adatkezelés jogalapja Az adatkezelő jogos érdeke hozzájárulása.

 

A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezeléséhez az adatkezelő lefolytatta az érdekmérlegelési tesztet, melynek során megvizsgálta a saját oldalán fennálló, az adatkezelést megalapozó jogos érdekeket, valamint az adatkezeléssel érintett természetes személyek érdekeit, továbbá adatkezeléshez fűződő jogait és alapvető szabadságait. Ezen érdekeket szembe állítva megállapításra került, hogy az érintettek adatainak kezelését lehetővé tevő adatkezelői jogos érdek ténylegesen fennáll és erősebb, mint az érintettek ahhoz fűződő érdeke, hogy a PhC Facebook csoportjába felvételt kérő és oda belépő felhasználók által saját Facebook profiljukban nyilvánosként közzétett, illetve az adatkezelővel a felvétel során és azt követően közvetlenül megosztott adataik kezelésére ne kerüljön sor. Az érintettek adatainak kezelése nélkül az adatkezelő a zárt Facebook csoportot nem tudná üzemeltetni és fenntartani, mivel annak szerves és nélkülözhetetlen velejárója – a közösségi oldal rendszeréből és felépítéséből fakadóan –, hogy az ott tevékenységet végző, aktivitást mutató személyek adatait az adatkezelő megismerje, azokhoz hozzáférjen. Ha az érintett írásban kéri, az adatkezelő biztosítja számára a részletes érdekmérlegelési teszt megismerésének lehetőségét.

 

Az érintett munkahelye használt patikai szoftver nevét mint személyes adatot az adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezeli.

Az adatkezelés időtartama
 • Az Érintettek személyes adatait a Csoportba való jelentkezés visszautasítása esetén a visszautasítás közléséig kezeli az adatkezelő.
 • A Csoport-tagok személyes adatait az adatkezelő addig kezeli, amíg az Érintett az adatkezeléssel szemben olyan okból nem tiltakozik, ami miatt az adatkezelés befejezésének és az adatok törlésének van helye. Ennek hiányában is legfeljebb addig kezeli az Érintett adatait az adatkezelő, amíg

–          az Érintett önként ki nem lép a Csoportból, vagy

–          az Érintettet az adatkezelő nem törli a Csoport-tagok közül, vagy

–          Érintett saját Facebook profilját önként meg nem szünteti vagy az Érintett saját Facebook profilját nem törlik, vagy

–          az adatkezelő a Csoport megszüntetéséről nem dönt.

 •  Az érintett munkahelye használt patikai szoftver nevét mint személyes adatot az adatkezelő addig kezeli amíg az érintett ezen adat vonatkozásában hozzájárulását vissza nem vonja, de ennek hiányában is addig tart az adatkezelés, amíg

–           az Érintett önként ki nem lép a Csoportból, vagy

–          az Érintettet az adatkezelő nem törli a Csoport-tagok közül, vagy

–          Érintett saját Facebook profilját önként meg nem szünteti vagy az Érintett saját Facebook profilját nem törlik, vagy

–          az adatkezelő a Csoport megszüntetéséről nem dönt.

Közös adatkezelő Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írország)
Adatfeldolgozó Avantgarde Public Relations Kft. (1095 Budapest, Tinódi u. 1-3. A. 1/14.)
 1. Személyes adatok címzettjei

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy a Facebook csoport működtetéséhez az alábbi adatfeldolgozó közreműködését veszi igénybe.

Avantgarde Public Relations Kft. (cím: 1095 Budapest, Tinódi u. 1-3. A. 1/14., e-mail: iroda@avantgarde.hu)

 • kezelt adatok köre: az érintettek által az adatkezelővel megosztott valamennyi személyes adat
 • tevékenység: social media menedzsment szolgáltatás nyújtása

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozóval írásba foglalt adatfeldolgozási szerződést kötött. Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy az adatfeldolgozó az adatkezelés vonatkozásában semmilyen érdemi döntést nem hozhat, a részére átadott, és így tudomására jutó személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő utasításai szerint kezelheti, azokon saját céljaira semmiféle adatkezelési műveletet nem végezhet.

Az adatkezelő nem továbbítja az érintett személyes adatait harmadik (nem EGT tagállamnak minősülő) országba, ugyanakkor felhívja az érintettek figyelmét, hogy a Facebook platformot biztosító Meta Ireland Ltd. adatkezelőként ugyancsak kezeli az érintettek adatait; az adatkezelő és a Meta Ireland Ltd. között közös adatkezelésre kerül sor. A Meta Ireland Ltd. az adatkezelési tevékenységének keretein belül a személyes adatokat harmadik országba (Egyesült Államok) továbbíthatja.

 1. Az érintett jogai

Adatkezelő megteszi a szükséges intézkedéseket azért, hogy az érintettek személyes adataik védelméhez fűződő jogaikat teljeskörűen, bármiféle indokolatlan korlátozás vagy akadályozás nélkül gyakorolhassák. Az érintett bármikor, a jelen tájékoztatóban megjelölt elérhetőségeken tájékoztatást kérhet az őt érintő adatkezelésről, kérelmezheti a rá vonatkozó adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen.

Hozzáférés joga: Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha igen, az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelő által kezelt rá vonatkozó személyes adatokhoz, illetve az adatkezelés céljára, az érintett adatok kategóriáira, azon címzettekre vagy címzettek kategóriáira, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, az adatkezelés tervezett időtartamára vagy az időtartam meghatározásának szempontjaira, valamint az adatok forrására vonatkozó információkhoz hozzáférést kapjon.

Kérelemre az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha azt az érintett másként kéri.

Adatkezelő tájékoztatja az érintetteket, hogy adatmásolat kiadására vonatkozó kérelmüket csak az adatokat tartalmazó dokumentum első példánya vonatkozásában tudja díjmentesen teljesíteni. Ha az érintett a róla kezelt adatokról korábbi, azonos tárgyú kérelmének teljesítését követően további másolatokat igényel, és/vagy rövid időn belül újra azonos tartalommal terjeszti elő kérelmét, úgy a kérelem teljesítéséért az Adatkezelő külön díjat számíthat fel; a díj összegéről az érintettek a kérelemre adott adatkezelői válaszlevélben kapnak tájékoztatást. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét arra, hogy az adatokról készült másolat kiadása iránti kérelmet csak abban az esetben és olyan mértékig tudja teljesíteni, amennyiben az nem sérti más természetes személyek jogait és szabadságát.

Helyesbítéshez való jog: Az érintett kérheti a pontatlan adatai helyesbítését, és joga van arra is, hogy kérje a hiányos adatai kiegészítését.

Hozzájárulás visszavonáshoz való jog: Az érintett bármikor jogosult arra, hogy a személyes adatai kezelésére vonatkozóan korábban megadott hozzájárulását a jövőre nézve visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt, az érintett hozzájárulása alapján végzett adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a hozzájárulás visszavonása csak írásban érvényes, melyet az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre kell elküldeni.

Törléshez való jog: Az érintett kérheti, hogy az adatkezelő a személyes adatokat törölje, ha

a) azokra már nincs szükség abból a célból, amelyre figyelemmel az adatkezelés történt;

b) ha az érintett a hozzájárulását visszavonja, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az adatkezelés elleni tiltakozás szerinti feltételei fennállnak;

d) az adatkezelés jogellenes;

e) jogszabály írja elő az adatkezelő számára az adatok törlését,

Adatkezelőnek a törlési kérelmet nem áll módjában teljesíteni akkor, ha az adatkezelés

 • jogi érdek (pl. szerződésen alapuló követelés) érvényesítése és védelme,
 • a véleménynyilvánítás és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása,
 • jog által előírt kötelezettség teljesítése vagy feladat végrehajtása,
 • statisztikai, kutatási cél teljesítése miatt, illetve
 • népegészségügyi közérdek alapján szükséges.

Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy a törlési kérelem teljesítését követően a személyes adatok többé már nem állíthatók helyre.

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Az érintett kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi az adatok pontosságának ellenőrzését,

b) bár az adatkezelés jogellenes, de az érintett ellenzi a törlést, és ehelyett a korlátozást kéri,

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatok kezelésére, de az érintett azt jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez igényli,

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, amely esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adatkezelés korlátozása esetén az Adatkezelő a személyes adatokat továbbra is tárolja, viszont más adatkezelési műveletet nem végez. Ha az érintett az adatkezelés korlátozását kérte, úgy azon személyes adatok, melyekre a korlátozás kiterjed, csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezelhető. A korlátozás feloldásáról az adatkezelő az azt kérő érintettet előzetesen tájékoztatja.

A helyesbítésről, a törlésről vagy korlátozásról az adatkezelő az érintetett, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot továbbította. Az értesítést az adatkezelő mellőzi, ha ez lehetetlen, vagy nagy erőfeszítést igényel. Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Tiltakozáshoz való jog: Az érintett saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha az jogos érdek alapján történik; ebben az esetben az adatkezelés nem folytatható, feltéve, hogy az adatkezelést nem indokolják olyan kényszerítő erejű jogos okok, amelyek elsőbbséget élveznek az az érintettet megillető érdekekkel, jogokkal és szabadságokkal szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak,

b) ha az közvetlen üzletszerzés érdekében történik vagy ahhoz kapcsolódik; ilyen esetben e célból az adatkezelés a továbbiakban nem folytatható.

Panasz benyújtásának joga: Amennyiben az érintett meglátása szerint a személyes adataival kapcsolatos jogai sérültek, úgy kérjük, hogy panaszát elsősorban jelezze munkatársaink felé, a tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek egyikén.

Panaszával az érintett az illetékes hatósághoz is fordulhat. Ha így dönt, azt az alábbi elérhetőségeken tehet bejelentést a hatóságnál:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9

Telefon: +36 -1-391-1400, 36 (30) 683-5969, +36 (30) 549-6838

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A panasz befogadására és elbírálására, valamint a hatósági eljárás lefolytatására vonatkozó szabályok a www.naih.hu weboldalon érhetők el.

Ha az érintettek a Hatóság döntésével nem értenek egyet, vagy a Hatóság a panaszukat határidőben nem vizsgálja ki, illetve nem tájékoztatja őket 3 hónapon belül a panaszukkal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhatnak.

Ha az érintett úgy ítélné meg, hogy az adatkezelő – adatainak nem megfelelő kezelésével – megsértette személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogait, úgy jogorvoslat érdekében az adatkezelő székhelye szerint illetékes Fővárosi Törvényszék (cím: 1055 Budapest, Markó u. 27., postacím: 1363 Budapest, Pf. 16.), vagy saját lakóhelye, tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék (elérhetőségek: https://birosag.hu/birosag-kereso) eljárását is kezdeményezheti. Adatkezelő felhívja a figyelmet, hogy a törvényszék előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.

Ha a hatályos adatvédelmi előírások betartásának elmulasztása miatt az érintettet kár érne, úgy az adatkezelővel szemben az illetékes bíróság előtt kártérítés, míg nem vagyoni kár elszenvedése esetén sérelemdíj iránti igényt terjeszthet elő. Kártérítésre vonatkozó igényét az érintett – választása szerint – érvényesítheti az Adatkezelő székhelye szerint, illetve saját lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes bíróság előtt is. Az illetékes bíróságok és azok elérhetőségei az alábbi linkre kattintva érhetők el: https://birosag.hu/birosag-kereso.

 1. Kérelmek kivizsgálása, megválaszolása

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és az adatkezelőhöz beérkező kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő – a késedelem okainak megjelölésével – a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Ha a kérelem elektronikus úton érkezett, a tájékoztatás lehetőség szerint szintén elektronikus úton történik, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha úgy ítéljük meg, hogy nem kell intézkedéseket tennünk az érintett kérelme nyomán, úgy késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatni fogjuk az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panasztételi lehetőséggel élhet az adatvédelmi hatóságnál, továbbá élhet bírósági jogorvoslati jogával is.

Az érintettek kérelmeiket írásban az ugyfelszolgalat@pharmacloud.hu e-mail címre küldhetik el.

A kérelmek teljesítése ingyenes, ha azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy azt az érintett a korábbi kérelem elbírálását követően ismételten, azonos tartalommal terjeszti elő, az adatkezelő, figyelemmel a kérelem folytán felmerülő adminisztratív költségekre, észszerű díjat számíthat fel.

Ha a kérelmet benyújtó érintett kilétével kapcsolatban megalapozott kétség merül föl, további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtása kérhető.

 1. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen adatkezelési tájékoztatót egyoldalúan, időbeli korlátozás nélkül módosítsa. Adatkezelő vállalja, hogy a tájékoztató módosítása esetén megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az érintetteket a módosítás tényéről megfelelő módon tájékoztassa.

Hatályos: 2022. november 16.

Tisztelettel:

Pharma Cloud Kft.